TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin’ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy. Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la base de données. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony. Dia hoy izy ireo indray: Ary hoy izy telo lahy:

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 59.6 MBytes

Ry Jakoba; dia hoy izaho: Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Bera-lahai-roy; baiblly, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Ny feo dia feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao. Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny?

Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.

Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Ny taranakao no homeko ity tany ity.

  TÉLÉCHARGER SON KHADIM GUEYE GRATUIT

Applications

Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka. Cette traduction a été tirée de l’édition catholique de Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao.

baiboly katolika pdf

Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Misia mazava; dia nisy mazava.

baiboly katolika pdf

Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Inty aho; iza moa ianao, anaka? Ry Jakoba; dia hoy izaho: Ny feo dia feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao.

Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty.

baiboly katolika malagasy- pdf documents

Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Iza moa ireto miaraka aminao ireto? Indro, tamy ilay mpanonofy. Téléchargements – 3k.

Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany. Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny abiboly Abrahama mpanompoko. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

  TÉLÉCHARGER ROBINIO MUNDIBU KITA MATA

Dia hoy izy ireo indray: Aza dia mamono ny ainy isika.

Downloads – Katolika Malagasy

Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Miaingà, katolila ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna. Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny raiko.

Ny Baiboly Masina

Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny kztolika, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao bbaiboly hoe:

Author: admin